/四川九寨沟

四川九寨沟

四川九寨沟

ประกาศรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 20,000 คนต่อวัน
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาเป็นกลุ่ม หรือกรุ้ปทัวร์แล้ว